بازدید نماینده و فرماندار از پروژه مسکن مهر

1بازدید از مسکن مهر

۱بازدید از مسکن مهر
2بازدید از مسکن مهر

۲بازدید از مسکن مهر
3بازدید از مسکن مهر

۳بازدید از مسکن مهر
4بازدید از مسکن مهر

۴بازدید از مسکن مهر
5بازدید از مسکن مهر

۵بازدید از مسکن مهر
6بازدید از مسکن مهر

۶بازدید از مسکن مهر