جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر ۹۳

1تودیع معارفه

۱تودیع معارفه
1جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 94

۱جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر ۹۴
2تودیع معارفه

۲تودیع معارفه
2جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 94

۲جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر ۹۴
3تودیع معارفه

۳تودیع معارفه
3جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 94

۳جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر ۹۴
4تودیع معارفه

۴تودیع معارفه
4جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 94

۴جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر ۹۴
5جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 94

۵جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر ۹۴
6جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر 94

۶جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر ۹۴