رزمایش مدافعان حرم

img

img
IMG_4039

IMG_4039
IMG_4051

IMG_4051
IMG_4089

IMG_4089
IMG_4104

IMG_4104
IMG_4116

IMG_4116
IMG_4122

IMG_4122
IMG_4219

IMG_4219
IMG_4254

IMG_4254
IMG_4259

IMG_4259
IMG_4262

IMG_4262
IMG_4265

IMG_4265
IMG_4278

IMG_4278
IMG_4294

IMG_4294
IMG_4331

IMG_4331
افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی

افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی
افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی

افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی
افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی

افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی
افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی

افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی
برگزاری دعای عرفه

برگزاری دعای عرفه
برگزاری دعای عرفه

برگزاری دعای عرفه
برگزاری دعای عرفه

برگزاری دعای عرفه
برگزاری دعای عرفه

برگزاری دعای عرفه