وظایف و اختیارات بخشدار

الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :

۱- اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش

۲- جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری

۳- شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش

۴- شرکت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسی

۱- اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

۲- سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همکاری شوراهای اسلامی

۳- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشارکت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .

۴- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش

ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش

۱- پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

۲- تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش

۳- بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری

۴- پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش

۵- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

د ) امور اجتماعی

۱٫ رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سرکشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .

۲٫ تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه .

۳٫ پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش

۴٫ دست یابی به اطلاعات کامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش

۵٫ برقراری ارتباط نزدیک با مئولین بخش

۶٫ تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش

۷٫ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش

۸٫ بررسی نیازها و مشکلات روستائیان

۹٫ انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق