وظایف و اختیارات معاون

معاون فرماندار در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا بوده و بر عملکرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .

الف ) نظارت و بازرسی :

۱- تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار

۲-نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان

۳- اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه

۴-تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان

۵- ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه

۶- پیگیری عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها

۷- دبیر جلسه شورای اداری

۸- پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و کارکنان فرمانداری

ب ) امور اجتماعی :

۱-جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان

۲- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم

۳- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار

۴- تشکیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها

ج ) امور اقتصادی :

۱- ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای زیر بنایی .

۲-بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی

۳- تلاش در ایجاد شرکت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و … در شهرستان

د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :

۱- اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی

۲- تشکیل جلسات مربوطه در این راستا

۳- پیگیری ایجاد مراکز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار

۴- پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و …

۵- پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق .